windvaantje

De WGA verandert rigoureus in 2017

Vóór 2 oktober 2016 moet u als onderneming een belangrijke keuze maken! De Wet Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten – WGA – verandert. Die verandering heeft grote gevolgen voor het risico van arbeidsongeschikte medewerkers. Door de juiste beslissing bespaart U mogelijk veel geld. Wat is er aan de hand?

De wetgeving voor arbeidsongeschikte medewerkers wordt verbeterd zodat U als werkgevers makkelijker kunt kiezen tussen het onderbrengen van dit risico bij het UWV of bij een verzekeraar. De belangrijkste veranderingen zijn dat:

  • De risico’s voor arbeidsongeschikte medewerkers met een vast en een tijdelijk contract worden samengevoegd.
  • De WGA-flexpremie vervalt.
  • Het inlooprisico voor het WGA eigen risicodragerschap vervalt.
  • Bij beëindiging van het WGA eigen risicodragerschap naar het UWV geldt een terugkeerpremie.
  • Uitbreiden van de “anti-duiventilregeling”.

Nieuwe kansen

Het is daarom van groot belang om voor 2 oktober de juiste keuze te maken tussen het UWV of een verzekeraar. Maakt U als werkgever de keuze voor het UWV dan verzorgen zij de re-integratie van uw zieke en arbeidsongeschikte medewerkers.

Maakt U als werkgever de keuze voor een verzekeraar dan wordt U eigen risicodrager en houdt U de regie in eigen hand voor uw ziekte en arbeidsongeschikte medewerkers.

Bent U al eigen risicodrager dan maakt U in oktober opnieuw de keuze om eigen risicodrager te blijven of terug te gaan naar het UWV. Indien u geen keuze maakt gaat u automatisch terug naar het UWV en blijft U als werkgever hier minimaal drie jaar verzekerd.

Kortom, welke keuze maakt U?

Vanzelfsprekend kunt u voor meer informatie of voor een maatwerkoplossing contact opnemen met één van onze adviseurs

 

Veilig werken

Check uw HR- en verzuimgegevens op privacy !

Beveiliging van de door u geregistreerde gegevens van uw medewerkers vindt u hoogstwaarschijnlijk een ICT-aangelegenheid. Klopt dat? Dan heeft u niet helemaal gelijk. Vanaf 1 januari 2016 is de beveiliging van deze gegevens een werkgever verantwoordelijkheid. U riskeert zelfs een boete en/of claim als u een datalek heeft.

Veel lekken ontstaan door slordig omgaan met gegevens. Dan gaat het niet alleen om het verlies
van een USB-stick of wachtwoord. Juist ook rapporten die op een openbare printer liggen, documenten die na het scannen in een niet-beveiligde directory staan of  schermen die aan blijven staan wanneer uw medewerker er niet is. Met het werken in de cloud, thuiswerken en gebruik van eigen apparatuur wordt bewustwording bij uw medewerkers steeds belangrijker. Kortom, gedrag is belangrijk bij beveiliging. Daarmee is beveiliging ook een werkgevers- of P&O-taak.

Uw medische gegevens extra beveiligen

De wetgever vraagt extra aandacht voor de beveiliging van privacy-gevoelige gegevens, zoals BSN, beoordeling en medische gegevens. Voor de registratie van medische gegevens moet u bijvoorbeeld borgen dat:

  • Niemand in uw organisatie de gegevens kan zien; ook de systeembeheerder niet.
  • Uw organisatie niet zelf de inlogcodes uitgeeft
  • Bij toegang via internet wordt tweefactor authenticatie toegepast

Nieuwe wetgeving om rekening mee te houden

De nieuwe Wet Meldplicht Datalekken verplicht uw organisatie diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Voorwaarde is dat er een grote kans is dat dit leidt tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. De personen over wie deze gegevens gaan, moeten in dit geval geïnformeerd worden. Bovendien moet uw organisatie een logboek bijhouden van alle gemelde datalekken.Behalve dat een datalek imagoschade oplevert, kan het niet melden of het nemen van onvoldoende maatregelen leiden tot een boete en/of een claim van medewerkers.

Een goed werkgever is in control

Heeft u geborgd dat medewerkergegevens uitsluitend beschikbaar zijn indien dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie? Weet u welke gegevens van uw medewerkers vanuit het HR-systeem geëxporteerd worden naar andere systemen en hoe daar de beveiliging is geregeld? Heeft u bijzonder privacy-gevoelige gegevens, zoals BSN, beoordelingen en medische gegevens goed beveiligd? Weet u wat u moet doen wanneer een datalek geconstateerd wordt? Heeft u uw medewerkers bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid ?

Doe de HR Security Check

Met de security check kunt u gratis inzicht krijgen in hoe kwetsbaar uw persoonsgegevens zijn. Het doorlopen van de vragenlijst neemt ca. 10 minuten van uw tijd in beslag en u krijgt daarna direct de uitslag. U weet meteen welke actie u kunt ondernemen.

 

 

participatiewet

Hoe efficiënt werkt uw verzuimsysteem ?

Vanuit verschillende kanten wordt de vraag gesteld of alle gegevens van  medewerkers beschikbaar zijn in alle andere systemen naast uw verzuimsysteem.

Veel HR-medewerkers en leidinggevenden willen online en realtime beschikken over gegevens uit alle systemen, ze kunnen bewerken en via smartphone, tablet kunnen opvragen

In de komende periode onderzoekt Were 2 de meest effectieve en efficiënte benutting van deze systemen via een overall view, inzicht in de koppeling van meest essentiële gegevens en een pragmatische aanpak om dit te bereiken.

Dit leidt tot een effectieve uitwisseling van gegevens tussen HR- systemen, tijdregistratie, planning van spreekuren voor bedrijfsartsen, verzuimsystemen en verlofregistratie.

Wat betekent dit voor uw organisatie  ?

Interesse in deelname of de resultaten van het onderzoek ?

Neem contact op met Luuk de Groot op nummer 06 46 42 56 75 of via info@were2.nl

 

 

EURO

Een nieuw verdienmodel voor verzekeringsadviseurs

Voor verzekeringsadviseurs organiseren we vanaf 1 januari 2013 workshops over het nieuwe verdienmodel. Vanf deze datum is het provisieverbod op producten zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken een feit. Voor verzekerinsgadviseurs betekent dit dat het advies en onderhoud direct door de klanten van deze adviseurs betaald worden.

Wellicht zit u met uw kantoor in een overgangsfase of werkt u al met directe beloning door uw klanten.

In beide situaties is het verstandig om stilt te staan bij het tarief dat u bij uw klanten in rekening brengt. Is dit tarief bijvoorbeeld kostendekkend voor al uw activiteiten, kunt u uw klanten duidelijk maken wat uw dienstverlening nu inhoudt en wat is uw beleid op langere termijn?

In een workshop over de beloning van uw kantoor gaat u aan de slag met het berekenen van een rendabele adviesprijs en de communicatie naar uw klanten over uw advies- en abonnementsprijs.

Wilt u meer weten over een dergelijke workshop? Neem contact op met ons

Zorg op maat

Zorg op Maat heeft de toekomst

In januari 2013 is de policy brief verschenen van het Centraal Plan Bureau over de verdeling van de zorgkosten. Hieronder is de samenvatting weergegeven van dit rapport.

De solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel komt onder druk te staan. Mensen met een hoger inkomen dragen het meest bij aan de collectieve kosten van zorg, terwijl het zorggebruik door mensen met een lage opleiding anno 2011 groter is dan het zorggebruik door mensen met een hogere opleiding. Deze grote mate van solidariteit komt onder druk te staan als het zorggebruik verder toeneemt.

Lees verder

participatiewet

Participatiewet 2014 bevordert re-integratie

Wie kan werken, hoort niet afhankelijk zijn van een uitkering. Maar mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk werk krijgen. Daarom neemt het kabinet maatregelen om deze mensen vooruit te helpen. De nieuwe regels staan in de Participatiewet die per 1 januari 2014 moet ingaan. De inhoud van de wet wordt de komende tijd uitgewerkt.

Lees verder

Veilig werken

Wat wordt het nieuwe stelsel voor gezond en veilig werken?

De Sociaal Economische Raad heeft in december 2012 een advies uitgebracht over duurzame en productieve inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Preventie is daarvoor cruciaal: voorkomen moet worden dat mensen door hun werk en/of arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen en daardoor – al dan niet tijdelijk – uitvallen. Preventie loont, zowel voor de werkgever en de werkende
als voor de samenleving als geheel.
Lees verder

Consument vindt inzichtelijkheid advieskosten voor verzekeringen positief

Een ruime meerderheid van de consumenten is inmiddels bekend met het provisieverbod. De meeste consumenten (70 procent) zijn ervan op de hoogte door berichten in de media, en niet via de adviseur of verzekeraar. Ongeveer twee derde is neutraal tot positief over de veranderingen. Wie positief is, is dat vooral omdat hij precies weet wat hij waarvoor betaalt.

Dat blijkt uit een meting onder 500 consumenten door onderzoeksbureau GfK, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Om te polsen hoe de consument denkt over de veranderingen per 1 januari 2013, liet de brancheorganisatie begin december een eerste meting uitvoeren door GfK; in de eerste helft van januari is een tweede meting verricht.
Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat bekend is met het provisieverbod, licht is gestegen: van 53 % in december naar 58 % in januari.

Lees verder

Het provisieverbod bij verzekeraars

Het provisieverbod is één van de wettelijke maatregelen om de financiële sector transparanter te maken en te ontdoen van ‘perverse prikkels’. Het Ministerie noemt er vier :

1. Zuiver marktmodel;
2. Wegnemen perverse prikkels in advisering;
3. Voor complexe & impactvolle producten
4. Level playing field tussen gebonden en ongebonden advisering;

Lees verder