Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Were 2

Artikel 1 Definities
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Were 2 hierna te noemen: “Were2”, met een derde, hierna te noemen: “opdrachtgever”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle aanbiedingen van Were2 zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Were2 het recht dit aanbod binnen twee weken na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 3 Levering diensten / uitvoering van de overeenkomst
3.1 Were2 zal zich inspannen om de diensten te leveren binnen de overeengekomen tijd.

3.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Were2 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Were2 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Were2 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Were2 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Were2 zijn verstrekt, heeft Were2 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5 Were2 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Were2 is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Were2 kenbaar behoorde te zijn.

3.6 Indien door Were2 of door Were2 ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten

3.7 Opdrachtgever wordt geacht tegenover de medewerkers van Were2 of door Were2 ingeschakelde derden de verplichtingen voortvloeiend uit de Arbo-wet na te komen.

3.8 Opdrachtgever vrijwaart Were2 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 Wijziging overeenkomst
4.1 Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op de relevante onderdelen wijzigen indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat bepaalde omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren.

4.2 Zowel Were2 als de opdrachtgever zijn verplicht mee te werken aan een wijziging van de overeenkomst indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht een wijziging of een uitbreiding noodzakelijk is. De aan een wijziging of uitbreiding verbonden meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Voor een tussentijdse wijziging of aanvulling van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever, is de schriftelijke instemming van Were2 noodzakelijk. Wanneer Were2 met bedoelde aanvulling of wijziging instemt, zijn daarmee samenhangende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Indien Were2 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.2 Alle werkzaamheden worden door Were2 naar beste vermogen verricht. Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst vloeit voor Were2 een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting voort.

5.3 Indien Were2 aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tot een maximum van €20.000 (Zegge: twintigduizend Euro).

5.4 Onverminderd het bepaalde in lid 5.3 is de aansprakelijkheid van Were2 te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Were2 in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

5.5 Were2 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Were2 of haar ondergeschikten.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid, Bescherming verleende diensten
6.1 Were2 zal ervoor zorgen dat vertrouwelijke, aan haar door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie niet ter kennis van derden komt. Were2 behoudt zich het recht voor haar diensten aan andere opdrachtgevers aan te bieden voor zover dit in overeenstemming is met de door Were2 in acht te nemen vertrouwelijkheid. De opdrachtgever heeft geen alleenrecht inzake het afnemen van diensten van Were2.

6.2 Were2 behoudt het auteursrecht, samenhangend met de door haar geleverde diensten.

6.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd gebruik te maken, of door derden gebruik te laten maken, van de adviezen en/of onderzoeksresultaten zolang zij niet aan Were2 heeft voldaan hetgeen zij ter zake daarvan is verschuldigd.

6.4 Alle door Were2 verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Were2 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

6.5 Were2 behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6.6 Van het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend schriftelijk en in overeenstemming worden afgeweken.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Het door Were2 berekende honorarium betreft uitsluitend de vergoeding voor de door haar gegeven adviezen, verrichtte werkzaamheden en het door haar verrichte onderzoek. Overige kosten, zoals materiaalkosten en kosten van derden, worden afzonderlijk berekend, voor zover deze kosten niet in de offerte zijn opgenomen.

7.2 Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van het geoffreerde tegen de voor dat onderdeel aangegeven prijs.

Artikel 8 Betaling
8.1 De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs binnen tien dagen na factuurdatum te voldoen.

8.2 De opdrachtgever dient bij de totstandkoming van de overeenkomst voor projectwerkzaamheden 50% van het overeengekomen honorarium te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 Wanneer de door Were2 te leveren diensten betreffen het begeleiden van werkzaamheden en projecten die zich over een periode van meer dan vier maanden uitstrekken en waarvoor geen totaalprijs is afgesproken, zal per maand vooraf worden gefactureerd op basis van uren x tarief, of op basis van, van tevoren overeengekomen bedragen.

8.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wanneer de opdrachtgever in gebreke is met de betaling, is zij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer de opdrachtgever ook na een schriftelijke herinnering van Were2 in gebreke blijft met de betaling van het factuurbedrag, is Were2 gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Were2 gederfde winst en alle kosten, inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van door Were2 te nemen maatregelen.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
9.1 Were2 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

• opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

• na het sluiten van de overeenkomst Were2 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

• In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

• opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.2 Voorts is Were2 bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Were2 op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Were2 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4 Bij ontbinding van de overeenkomst is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die daaruit voor Were2 voortvloeit, een en ander als hierboven omschreven in artikel 8.4.

Artikel 10 Onderzoek, reclames
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Were2. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Were2 in staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Were2 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Were2 slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5.

Artikel 11 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
11.1 Indien Were2 aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

11.2 Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Were2 het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12 Vrijwaringen
12.1 De opdrachtgever vrijwaart Were2 voor aanspraken van derden met betrekking rechten van intellectuele op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2 Indien opdrachtgever aan Were2 informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Were2 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Were2 niet in staat is verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Were2 worden daaronder begrepen.

13.3 Were2 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Were2 zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere

Algemene Voorwaarden Were 2 Interim Professionals

email : info@were2.nl
www.were2.nl