Categorie archief: Arbodienstverlening

windvaantje

De WGA verandert rigoureus in 2017

Vóór 2 oktober 2016 moet u als onderneming een belangrijke keuze maken! De Wet Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten – WGA – verandert. Die verandering heeft grote gevolgen voor het risico van arbeidsongeschikte medewerkers. Door de juiste beslissing bespaart U mogelijk veel geld. Wat is er aan de hand?

De wetgeving voor arbeidsongeschikte medewerkers wordt verbeterd zodat U als werkgevers makkelijker kunt kiezen tussen het onderbrengen van dit risico bij het UWV of bij een verzekeraar. De belangrijkste veranderingen zijn dat:

  • De risico’s voor arbeidsongeschikte medewerkers met een vast en een tijdelijk contract worden samengevoegd.
  • De WGA-flexpremie vervalt.
  • Het inlooprisico voor het WGA eigen risicodragerschap vervalt.
  • Bij beëindiging van het WGA eigen risicodragerschap naar het UWV geldt een terugkeerpremie.
  • Uitbreiden van de “anti-duiventilregeling”.

Nieuwe kansen

Het is daarom van groot belang om voor 2 oktober de juiste keuze te maken tussen het UWV of een verzekeraar. Maakt U als werkgever de keuze voor het UWV dan verzorgen zij de re-integratie van uw zieke en arbeidsongeschikte medewerkers.

Maakt U als werkgever de keuze voor een verzekeraar dan wordt U eigen risicodrager en houdt U de regie in eigen hand voor uw ziekte en arbeidsongeschikte medewerkers.

Bent U al eigen risicodrager dan maakt U in oktober opnieuw de keuze om eigen risicodrager te blijven of terug te gaan naar het UWV. Indien u geen keuze maakt gaat u automatisch terug naar het UWV en blijft U als werkgever hier minimaal drie jaar verzekerd.

Kortom, welke keuze maakt U?

Vanzelfsprekend kunt u voor meer informatie of voor een maatwerkoplossing contact opnemen met één van onze adviseurs

 

Veilig werken

Check uw HR- en verzuimgegevens op privacy !

Beveiliging van de door u geregistreerde gegevens van uw medewerkers vindt u hoogstwaarschijnlijk een ICT-aangelegenheid. Klopt dat? Dan heeft u niet helemaal gelijk. Vanaf 1 januari 2016 is de beveiliging van deze gegevens een werkgever verantwoordelijkheid. U riskeert zelfs een boete en/of claim als u een datalek heeft.

Veel lekken ontstaan door slordig omgaan met gegevens. Dan gaat het niet alleen om het verlies
van een USB-stick of wachtwoord. Juist ook rapporten die op een openbare printer liggen, documenten die na het scannen in een niet-beveiligde directory staan of  schermen die aan blijven staan wanneer uw medewerker er niet is. Met het werken in de cloud, thuiswerken en gebruik van eigen apparatuur wordt bewustwording bij uw medewerkers steeds belangrijker. Kortom, gedrag is belangrijk bij beveiliging. Daarmee is beveiliging ook een werkgevers- of P&O-taak.

Uw medische gegevens extra beveiligen

De wetgever vraagt extra aandacht voor de beveiliging van privacy-gevoelige gegevens, zoals BSN, beoordeling en medische gegevens. Voor de registratie van medische gegevens moet u bijvoorbeeld borgen dat:

  • Niemand in uw organisatie de gegevens kan zien; ook de systeembeheerder niet.
  • Uw organisatie niet zelf de inlogcodes uitgeeft
  • Bij toegang via internet wordt tweefactor authenticatie toegepast

Nieuwe wetgeving om rekening mee te houden

De nieuwe Wet Meldplicht Datalekken verplicht uw organisatie diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Voorwaarde is dat er een grote kans is dat dit leidt tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. De personen over wie deze gegevens gaan, moeten in dit geval geïnformeerd worden. Bovendien moet uw organisatie een logboek bijhouden van alle gemelde datalekken.Behalve dat een datalek imagoschade oplevert, kan het niet melden of het nemen van onvoldoende maatregelen leiden tot een boete en/of een claim van medewerkers.

Een goed werkgever is in control

Heeft u geborgd dat medewerkergegevens uitsluitend beschikbaar zijn indien dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie? Weet u welke gegevens van uw medewerkers vanuit het HR-systeem geëxporteerd worden naar andere systemen en hoe daar de beveiliging is geregeld? Heeft u bijzonder privacy-gevoelige gegevens, zoals BSN, beoordelingen en medische gegevens goed beveiligd? Weet u wat u moet doen wanneer een datalek geconstateerd wordt? Heeft u uw medewerkers bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid ?

Doe de HR Security Check

Met de security check kunt u gratis inzicht krijgen in hoe kwetsbaar uw persoonsgegevens zijn. Het doorlopen van de vragenlijst neemt ca. 10 minuten van uw tijd in beslag en u krijgt daarna direct de uitslag. U weet meteen welke actie u kunt ondernemen.

 

 

participatiewet

Hoe efficiënt werkt uw verzuimsysteem ?

Vanuit verschillende kanten wordt de vraag gesteld of alle gegevens van  medewerkers beschikbaar zijn in alle andere systemen naast uw verzuimsysteem.

Veel HR-medewerkers en leidinggevenden willen online en realtime beschikken over gegevens uit alle systemen, ze kunnen bewerken en via smartphone, tablet kunnen opvragen

In de komende periode onderzoekt Were 2 de meest effectieve en efficiënte benutting van deze systemen via een overall view, inzicht in de koppeling van meest essentiële gegevens en een pragmatische aanpak om dit te bereiken.

Dit leidt tot een effectieve uitwisseling van gegevens tussen HR- systemen, tijdregistratie, planning van spreekuren voor bedrijfsartsen, verzuimsystemen en verlofregistratie.

Wat betekent dit voor uw organisatie  ?

Interesse in deelname of de resultaten van het onderzoek ?

Neem contact op met Luuk de Groot op nummer 06 46 42 56 75 of via info@were2.nl

 

 

participatiewet

Participatiewet 2014 bevordert re-integratie

Wie kan werken, hoort niet afhankelijk zijn van een uitkering. Maar mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk werk krijgen. Daarom neemt het kabinet maatregelen om deze mensen vooruit te helpen. De nieuwe regels staan in de Participatiewet die per 1 januari 2014 moet ingaan. De inhoud van de wet wordt de komende tijd uitgewerkt.

Lees verder

Veilig werken

Wat wordt het nieuwe stelsel voor gezond en veilig werken?

De Sociaal Economische Raad heeft in december 2012 een advies uitgebracht over duurzame en productieve inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Preventie is daarvoor cruciaal: voorkomen moet worden dat mensen door hun werk en/of arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen en daardoor – al dan niet tijdelijk – uitvallen. Preventie loont, zowel voor de werkgever en de werkende
als voor de samenleving als geheel.
Lees verder

Samenwerken tussen een Arbodienst en een zorgverzekeraar

In de afgelopen periode heeft Were 2 een analyse uitgevoerd van de strategische opties naar de mogelijkheden van een arbodienst binnen of buiten een zorgverzekeraar, inclusief de opzet voor een vervolgtraject en de samenwerking met een middelgrote arbodienst.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met ons